Korkeakouluyhteistyö

Ylitornion yhteiskoulun lukion näkökulmasta lähialueiden korkeakoulut eli Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu ovat keskeisiä yhteistyötahoja, joissa suurin osa lukioista valmistuneista jatkaa opintojaan. Ohjauksen ja opiskelijan valintojen näkökulmasta on kuitenkin tärkeää tutustua eri korkeakoulujen tarjontaan kattavasti. Korkeakoulujen webinaarit, YouTube -esitykset, alumnien vierailut, lukiolaisille suunnatut opintojaksot jne. mahdollistavat kattavan tiedon saannin ja auttavat opiskelijaa tekemään omia valintojaan. Rajaseudulla yhteistyö Ruotsin puolen korkeakoulujen kanssa on myös luonteva yhteistyön muoto.

Käytännön toteutus

Opinto-ohjaaja laatii alustavan suunnitelman korkeakouluyhteistyön toteuttamisesta ja aikataulutuksesta. Suunnitelman pohjana ovat erityisesti korkeakoulujen lukiolaisille suunnatut kurssit sekä muu avoimen korkeakoulun tarjonta.

Opinto-ohjaaja esittelee eri korkeakoulujen opintoja sekä opinto-ohjauksen tunneilla että lisäämällä eri korkeakoulujen opetustarjontaa jokaisen vuosikurssin sähköiselle oppimisalustalle. Mikäli opiskelija haluaa lisää tietoa, aineenopettaja auttaa opiskelijaa hahmottamaan opetuksen sisältöjä ja vaatimustasoa.

Jos opiskelija haluaa valita jonkin korkeakoulukurssin osaksi lukion opinto-ohjelmaansa, opiskelija on yhteydessä opinto-ohjaajaan ja varmistaa, että opinnot voidaan hyväksilukea osaksi opiskelijan henkilökohtaista opinto-ohjelmaa.

Lukuvuosi 2021-2022

1. lukuvuoden opiskelijat laativat opinto-ohjaajan kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman syyslukukauden aikana. Opintosuunnitelmaa laadittaessa opiskelijat tutustuvat mahdollisuuksiin suorittaa lukion oppimäärä opiskelijan omaa urasuunnitelmaa sekä jatko-opintoja edistävällä tavalla, vrt. tutustuminen korkeakoulujen opintotarjontaan.

Opiskelijan opintosuunnitelma on prosessi ja tarkentuu opintojen edetessä. Opinto-ohjelmaa päivitetään aina tarvittaessa ja vähintään tehtäessä seuraavan vuoden opintojaksojen valinnat  (3. periodi).

2. lukuvuoden opiskelijat päivittävät opinto-ohjelmaansa 1. ja 3. periodien aikana. Opinto-ohjelman päivityksen yhteydessä opiskelija tutustuu muun muassa ko. lukuvuoden korkeakoulujen opintotarjontaan.

3. lukuvuoden opiskelijat päivittävät opinto-ohjelmaansa 1. periodin aikana ja tutustuvat ko. lukuvuoden korkeakoulujen opintotarjontaan. Lukio-opintojen loppuvaiheessa opiskelijat tutustuvat korkeakouluhakuun ja syventävät osaamistaan avoimen korkeakoulun opinnoista sekä polku- ja väyläopinnoista.

Mikäli opiskelijan tavoite on valmistua kolmessa vuodessa, opiskelija laatii jatko-opintosuunnitelman hakuaikojen edellyttämällä tavalla. Ensimmäisen hakuvaiheen haussa hakevien tulee palauttaa jatko-opintosuunnitelma 2. periodin aikana. Mikäli opiskelija hakee vain toisen hakuvaiheen hakuihin, suunnitelma palautetaan 3. periodin alussa.

Eri korkeakoulujen esittelyt ja työelämäyhteistyö pyritään lähtökohtaisesti sijoittamaan päättöviikoille. Käytännössä esittelyjä järjestetään kuitenkin joustavasti, esittelijöiden aikataulujen puitteissa. Opinto-ohjaaja vastaa opintokäyntien ja esittelyjen järjestämisestä yhteistyössä aineenopettajien kanssa.

Abipäivät toteutuvat lukuvuonna 2021-2022 verkkotapahtumina. Verkkotapahtumista tiedotetaan opiskelijoille ja heille järjestetään mahdollisuus osallistua tapahtumiin kuitenkin siten, että jokainen opiskelija tutustuu vähintään kahteen (2) koulutusalaan. Tutustumiskohteista laaditaan raportti, joka palautetaan opinto-ohjaajalle.

Esimerkkejä korkeakoulujen lukuvuoden 2021-2022 opintotarjonnasta toisen asteen opiskelijoille

Oulun yliopisto: Opintotarjonta

Lapin Ammattikorkeakoulu: Opintotarjonta

Oulun Ammattikorkeakoulu: Opintotarjonta

Turun yliopisto: Opintotarjonta

Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopiston tarjonta: Opintotarjonta

Jyväskylän yliopisto: Opintotarjonta

© 2021 Ylitornion yhteiskoulun lukio
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita